REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU DOKTOR TV 

I. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu Doktor TV oraz usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, z zastrzeżeniem przypadków, gdy postanowienia niniejszego Regulaminu odsyłają do uregulowań szczególnych
2. Serwis Doktor TV oraz usługi elektroniczne świadczone w Serwisie są udostępniane przez Pharma Med TV Sp. z o.o., ul. Czereśniowa 52, 43-190 Mikołów, KRS: 0000596657, REGON: 363511825, NIP: 6351837198.
3. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne Serwisu oraz jego bazy danych i treści niepochodzące od Użytkowników stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących Doktor TV lub/i innym osobom i podlegają ochronie prawnej.
4. Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

II. Zasady oraz warunki korzystania z Serwisu.
1. Serwis oraz usługi elektroniczne świadczone w Serwisie umożliwiają Użytkownikom wyszukiwanie i zapoznawanie się z treściami o różnorodnej tematyce i różnorodnym charakterze, w szczególności treściami audiowizualnymi, informacyjnymi, naukowymi, rozrywkowymi i reklamowymi. Treści zamieszczone w Serwisie są udostępniane Użytkownikom wyłącznie dla ich własnego użytku osobistego oraz w celach informacyjnych i rozrywkowych.
2. Korzystanie z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie jest bezpłatne, przy czym Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia kosztów dostępu własnego do Internetu oraz transmisji danych.
3. Korzystanie z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie może wymagać udostępnienia Doktor TV przez Użytkownika jego danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie lub/i dla innych celów wskazanych Użytkownikowi przez Doktor TV lub/i założenia konta Użytkownika w Serwisie, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przy próbie skorzystania z tych usług.

III. Prawa i obowiązki Użytkownika.
1. Doktor TV dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu i usług elektronicznych świadczonych w Serwisie było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu i usług elektronicznych świadczonych w Serwisie. Ponadto Narzędzia internetowe mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i usług świadczonych w Serwisie, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to: posiadanie dostępu do Internetu, przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 1.0. lub wersjach wyższych.
2. W przypadku udostępnienia w Serwisie możliwości zamieszczania komentarzy lub/i opinii przez Użytkowników, warunki i zasady zamieszczania tych komentarzy i opinii określone zostaną w odrębnym regulaminie.
3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu i usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, do korzystania z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz do niepodejmowania żadnych działań na szkodę Doktor TV, Użytkowników oraz innych osób.
4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie przez Użytkownika z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem tych usług.

IV. Zakres odpowiedzialności i prawa Doktor TV.
1. Doktor TV jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu i usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, jeżeli jest to spowodowane:
a) koniecznością naprawy, wymiany, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania, przy czym Doktor TV dołoży starań, aby przerwy te miały w takim wypadku miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski);
b) przyczynami niezależnymi od Doktor TV (w szczególności siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
2. Doktor TV nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu komputerowego lub oprogramowania oraz okolicznościami niezależnymi od Serwisu.
3. Doktor TV nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).
4. Doktor TV nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet oraz za treści Użytkowników zamieszczane przez nich w ewentualnych Formularzach, w tym za podane w nich jakiekolwiek dane.
5. Doktor TV zastrzega sobie prawo do rozbudowy i zmian oprogramowania przeznaczonego do świadczenia usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników oraz do zmiany szaty graficznej i układu stron internetowych Serwisu przeznaczonych do świadczenia usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
6. Wszelkie prawa do elementów opisanych w punkcie poprzednim Regulaminu należą do Doktor TV, z zastrzeżeniem praw do materiałów reklamowych reklamodawców, które przysługują reklamodawcom Doktor TV. Powierzchnia reklamowa Serwisu oraz wszelkie przychody z tytułu jej udostępniania i wykorzystywania należą w całości do Doktor TV.
7. Doktor TV zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania usług elektronicznych świadczonych w Serwisie w każdym czasie, bez konieczności uzasadniania przyczyny rezygnacji. Poinformuje o rezygnacji z udostępniania usług elektronicznych świadczonych w Serwisie poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia na stronach internetowych Serwisu.
8. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług elektronicznych świadczonych w Serwisie jest miejsce, w którym Doktor TV ma siedzibę. Usługi elektroniczne świadczone w Serwisie są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu, w którym Doktor TV ma siedzibę.
9. Wyłącznym źródłem zobowiązań Doktor TV jest Regulamin oraz przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
10. W przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, Doktor TV jest uprawniony do zaprzestania świadczenia Użytkownikowi usług elektronicznych świadczonych w Serwisie ze skutkiem natychmiastowym.
11. Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu i usług elektronicznych świadczonych w Serwisie oraz ewentualne reklamacje za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej www.doktortv.pl
12. Doktor TV nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wysłania korespondencji do Użytkownika na skutek podania przez niego błędnego lub nieprawdziwego adresu poczty elektronicznej.

V. Zmiany Regulaminu.
1. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.
2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu.
3. Doktor TV zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn o czym poinformuje użytkowników poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Serwisie obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje Użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
5. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.